Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  20.03.2020 19:45:01
Дата здійснення дії: 28.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  00306331
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»надалі- «Товариство», «ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»повідомляє про проведення  за рішенням Наглядової ради Товариства річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», надалі – «Збори», «загальні збори»

Повне найменування та місцезнаходження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ - 00306331), місцезнаходження Товариства: 17000, Україна, Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Соборності, 121 А.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

28 квітня 2020 року, 12 годин 00 хвилин, Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності,  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності,  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1)., 28 квітня 2020 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 11 годин 00 хвилин - 11 годин 45 хвилин.  Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПрАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год.  22 квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного

№ з/п, Питання порядку денного

Проект рішення з питання порядку денного

1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати лічильну комісію Товариства у складі трьох осіб: Лупол Майя Вікторівна –  голова лічильної комісії; Стеба Світлана Леонідівна – член лічильної комісії, Власенко Володимир Савелійович - член лічильної комісії загальних зборів Товариства. Припинити повноваження голови та  членів лічильної комісії Товариства після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах Товариства та підписання його головою та  всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:  доповіді – до 10 хвилин;  виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

3.Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Директора Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: покращення технічного стану приміщень для подальшої здачі в оренду.

4.Розгляд звіту Наглядової ради  Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: покращення технічного стану приміщень для подальшої здачі в оренду.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Директора Товариства за 2019 рік.

За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіт Директора Товариства за 2019 рік.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з  урахуванням вимог, передбачених законом.

Прибуток Товариства за результатами діяльності в 2019 році  у розмірі 542.1 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства попередніх років. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства не здійснювати.

8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Здача в оренду основних засобів (в тому числі приміщень), що належать Товариству.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій  статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:              

http://00306331.smida.gov.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Директора Колесника Михайла Івановича, надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Соборності,  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, приймальня Директора), у робочі дні, з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Колесник Михайло Іванович. Телефон для довідок: 0464642121 ; 0671970046.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних  зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради  Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом  Товариства та/або положенням про загальні збори Твариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів  Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:   у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Ттовариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій),  (станом на 10 березня 2020 року10 березня 2020 року): 3958920 (Три мільйони дев’ятсот п’ятдесят вісім дев’ятсот двадцять) простих іменних акцій

Інформація про кількість  голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 10 березня 2020 року10 березня 2020 року): 3257610 (Три мільйони двісті п"ятдесят сім тисяч шістсот десять) простих іменних акцій

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

Найменування показника

Період

Звітний  2019 р.

Попередній 2018 р.

Усього активів

113.4

81.5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

113.4

81.5

Запаси

7.6

7.6

Сумарна дебіторська заборгованість

650.8

148.0

Гроші та їх еквіваленти

150.1

70.9

Нерозподілений прибуток (збиток)

-1796.1

-2338.2

Власний капітал

2356.6

2356.6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

232.0

232.0

Поточні зобов’язання і забезпечення

97.5

89.5

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

542.1

16.2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3958920

3958920

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.14

0.004

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»