Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.02.2011
Дата публікації 14.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Козелецький льонозавод"
Юридична адреса* 17000 Чернігівська область смт Козелець, вул.Комсомольська, 121-а
Керівник* Колесник Михайло Іванович - Директор. Тел: 0464642121
E-mail* KZL@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління ВАТ “Козелецький льонозавод” (код ЄДРПОУ 00306331), поіменоване надалі Товариство, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2011 року об 11-00 годині за адресою: вул. Комсомольська 121-А, сел. Козелець, Чернігівська обл.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2010 році та визначення основних напрямків діяльності у 2011 році.
2. Звіт Наглядової ради про проведену роботу за 2010 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії про проведену роботу за 2010 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму та затвердження рішення про дематеріалізацію.
7. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 16 від 08.01.2004 року.
8. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.
9. Про обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, випуску, що дематеріалізується.
10. Про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Про затвердження нової редакції Статуту.
12. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 6652.1 6691.7
Основні засоби 6656.9 6652.1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10.6 10.3
Сумарна дебіторська заборгованість - 3.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.9 2.6
Нерозподілений прибуток (1018.9) (797.7)
Власний капітал 1631.0 1748.8
Статутний капітал 989.7 989.7
Довгострокові зобов’язання 161.9 69.5
Поточні зобов’язання 131.2 145.5
Чистий прибуток (збиток) (221.0) (194.9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 395892 395892
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8
Реєстрація учасників загальних зборів з 10-00 до 10-45 год.
Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, представникам акціонерів – додатково мати доручення, оформлене згідно чинного законодавства України.
Директор
ВАТ “Козелецький льонозавод” М.І.Колесник
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті "Відомості ДКЦПФР" від 03.02.2011 №22(1027)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Колесник Михайло Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.02.2011
(дата)