Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 09.02.2012
Дата публікації 23.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Козелецький льонозавод"
Юридична адреса* 17000 Чернігівська область смт Козелець, вул.Комсомольська, 121-а
Керівник* Колесник Михайло Іванович - Директор. Тел: 0464642121
E-mail* KZL@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Виконавчий орган відкритого акціонерного товариства «Козелецький льонозавод» (код ЄДРПОУ 00306331), поіменованого надалі Товариство, місцезнаходження: вул. Комсомольська 121-А, сел. Козелець, Чернігівська обл., в особі Директора Колесника Михайла Івановича, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, (надалі – Збори), які відбудуться 15 березня 2012 року об 11-00 годині за місцезнаходженням Товариства.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є «09» березня 2012р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, обрання Лічильної комісії.
2. Звіт директора про фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
3. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2011 фінансового року. Висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 фінансового року.
4. Звіт Наглядової ради про фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
12. Припинення повноважень Директора Товариства.
13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Обрання Директора Товариства.
16. Обрання членів Наглядової Ради.
17. Обрання Ревізора Товариства.
18. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів.
19. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, обрання особи уповноваженої на підписання цього договору.
20. Затвердження умов договору з Директором Товариства, обрання особи уповноваженої на підписання цього договору.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 6652.1
Основні засоби 6656.9
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 10.6
Сумарна дебіторська заборгованість -
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.9
Нерозподілений прибуток (1018.9)
Власний капітал 1631.0
Статутний капітал 989.7
Довгострокові зобов’язання 161.9
Поточні зобов’язання 131.2
Чистий прибуток (збиток) (221.0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 395892
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7
Реєстрація учасників Зборів відбудеться з 10-00 до 10-45 год. за місцем проведення Зборів.
Для реєстрації учасники Зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, представникам акціонерів – додатково мати доручення, оформлене згідно чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з переліку питань, що виносяться на голосування, за місцезнаходженням Товариства (вул. Комсомольська 121-А, смт. Козелець, Чернігівська обл. ) у робочі дні та в робочий час (з 9-00 до 16-00), а в день проведення Зборів, а саме 15 березня 2012 року, – у місці проведення Зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Колесник Михайло Іванович.
Телефон для довідок: (04646) 2-21-21.

Директор ВАТ “Козелецький льонозавод” М.І.Колесник
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Колесник Михайло Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.02.2012
(дата)