Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.03.2013
Дата публікації 07.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Козелецький льонозавод"
Юридична адреса* 17000 Чернігівська область смт Козелець, вул.Комсомольська, 121-а
Керівник* Колесник Михайло Іванович - Директор. Тел: 0464642121
E-mail* KZL@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «05» квітня 2013 року об 11 год.00 хв. за адресою: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1).
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись реєстраційною комісією з 10 -00 години до 10-45 години за місцем проведення загальних зборів Товариства: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1).
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів ПАТ «Козелецький льонозавод», які мають право на участь у загальних зборах Товариства, призначених на «05» квітня 2013 року, складається станом на 24 годину «01» квітня 2013 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
4. Звіт Наглядової ради про фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2012 фінансового року. Висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік.
9. Про списання основних засобів, непридатних для подальшого використання.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, приймальня директора) у робочі дні з 08-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства – Колесник Михайло Іванович, тел. 04646- 4-21-21; для ознайомлення з документами акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім’я Товариства за адресою: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, приймальня директора).
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 6588,6 6656,9
Основні засоби 6402,8 6621,8
Запаси 7,4 10,8
Сумарна дебіторська заборгованість 20,3 26,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,9 7,1
Нерозподілений прибуток (1192,7) (1171,5)
Додатковий капітал 1366,8 1366,8
Статутний капітал 989,7 989,7
Довгострокові зобов’язання 218,1 211,6
Поточні зобов’язання 143,8 136,5
Чистий прибуток (збиток) (76,8) (151,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 395892 395892
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в номері 43 (1547) від 04 березня 2013 року Бюлетня "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Колесник Михайло Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2013
(дата)