Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.03.2014
Дата публікації 28.03.2014 18:23:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Козелецький льонозавод"
Юридична адреса* 17000 Чернігівська область смт Козелець, вул.Комсомольська, 121-а
Керівник* Колесник Михайло Іванович - Директор. Тел: 0464642121
E-mail* iryna@romex.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
«17» квітня 2014 року об 11 год.00 хв. за адресою: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1).
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись реєстраційною комісією 17 квітня 2014 року з 10 -00 години до 10-45 години за місцем проведення загальних зборів Товариства: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1).
Для реєстрації участі в загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
дата складання переліку акціонерів ПАТ «Козелецький льонозавод» для здійснення персонального повідомлення про проведення «17» квітня 2014 року загальних зборів Товариства - «11» березня 2014 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
4. Звіт Наглядової ради про фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.
9. Про списання основних засобів, непридатних для подальшого використання.
10. Про реалізацію основних засобів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня проведення Зборів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, приймальня директора) у робочі дні з 08-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства – Колесник Михайло Іванович, тел. 04646- 4-21-21; для ознайомлення з документами акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім’я Товариства за адресою: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, приймальня директора).
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 6485,0 6588,6
Основні засоби 6398,2 6402,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3,4 7,4
Сумарна дебіторська заборгованість 9,5 20,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 0,9
Нерозподілений прибуток (1668,0) (1192,7)
Власний капітал 688,5 930
Статутний капітал 989,7 989,7
Довгострокові зобов'язання 218,1 218,1
Поточні зобов'язання 235,9 143,8
Чистий прибуток (збиток) (122,1) (76,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 395892 395892
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
17.03.2014 року в № 51(1804) газети «Відомості НКЦПФР» _______________________________________________________
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Колесник Михайло Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2014
(дата)