Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.04.2015
Дата публікації 18.03.2015 13:02:43
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Козелецький льонозавод"
Юридична адреса* 17000 Чернігівська область смт Козелець, вул.Комсомольська, 121-а
Керівник* Колесник Михайло Іванович - Директор. Тел: 0464642121
E-mail* iryna@romex.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 15 квітня 2015 року об 12 годин 00 звилин за адресою: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись реєстраційною комісією з 11 годин 00 хвилин - 11 годин 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів Товариства: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1). в день проведення зборів. Для реєстрації участі в загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів ПАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», які мають право на участь у загальних зборах Товариства, призначених на 15 квітня 2015 року, складається станом на 24 годину 8 квітня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку голосування на зборах, 4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. 5. Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік. 6. Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2014 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 9. Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році 10. Про списання основних засобів (споруд) та їх реалізацію. 11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. 12. Про припинення повноважень: директора Товариства, членів наглядової ради Товариства, ревізора Товариства. 13. Про обрання директора Товариства. 14. Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства. 15. Про обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. 16. Про обрання ревізора Товариства. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою : Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, приймальня директора) у робочі дні з 08-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Колесник Михайло Іванович, тел. 04646-4-21-21; для ознайомлення з документами акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім’я Товариства за адресою: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, приймальня директора) За інформацією звертатися за телефоном: 04646-4-21-21. 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн)* найменування показника період звітний попередній усього активів 6485,0 6485,0 основні засоби 6398,2 6398,2 запаси 3,4 3,4 сумарна дебіторська заборгованість 10,0 9,5 грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 0,6 нерозподілений прибуток (1923,3) (1668,0) статутний капітал 989,7 989,7 Додатковий капітал 433,2 688,5 довгострокові зобов'язання 403,1 218,1 поточні зобов'язання 135,7 235,9 чистий прибуток (збиток) (232,1) (122,1) середньорічна кількість акцій (шт.) 395892 395892 кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4 2. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43 (2047) від 04.03.2015 р. (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Колесник Михайло Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2015
(дата)