Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2017
Дата публікації 14.03.2017 14:35:42
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Козелецький льонозавод"
Юридична адреса* 17000 Чернігівська область смт Козелець, вул.Комсомольська, 121-а
Керівник* Колесник Михайло Іванович - Директор. Тел: 0671970046
E-mail* iryna@romex.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Додаток 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 2 розділу VІ)

 

ІНФОРМАЦІЯ 
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: що 14 квітня 2017 року року об 12 годин 00 хвилин за адресою: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності (Комсомольська),  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності (Комсомольська),  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1)., 14 квітня 2017 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 11 годин 00 хвилин - 11 годин 45 хвилин. Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год.  10 квітня 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

Проект порядку денного Зборів

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів

1.        Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Лупол Майя Вікторівна –  голова лічильної комісії; Стеба Світлана Леонідівна – член лічильної комісії загальних зборів Товариства. Припинити повноваження голови та  члена Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2.        Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Обрати Колесника Михайла Івановича – головуючим загальних зборів, Лєшкову Наталію Леонідівну - секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

3.        Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку  голосування  на    зборах.  Проект рішення: Затвердити наступний регламент зборів:  доповіді – до 10 хвлин;  виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах.  Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом Товариства.

4.        Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.  Проект рішення: Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами  Лічильної комісії.   

5.        Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

6.        Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік.  Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік.

7.        Звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської   діяльності  акціонерного  товариства  за результатами 2016  фінансового  року. Висновок ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за результатами 2016 року. Проект рішення: Затвердити звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської   діяльності Товариства за результатами 2016  фінансового  року та висновок ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за результатами 2016 фінансового року.

8.        Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,  звіту  правління,   звіту   ревізора. Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. затвердити звіт наглядової ради про фінансово-господарської діяльності  Товариства у 2016 році; затвердити звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської   діяльності  акціонерного  товариства  за результатами 2016  фінансового  року та висновок ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за результатами 2016 фінансового року.

9.        Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства з урахуваннмя його невідємної частини - балансу, за 2016 рік.

  1. Про розподіл  прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2016 році.  Проект рішення: Збитки від господарської    діяльності  Товариства в розмірі 9.8 тис.грн. покрити за  рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.
  2. Про списання основних засобів (споруд) та їх реалізацію. Проект рішення: В разі виявлення основних засобів, що потребують вибуття, що супроводжується списанням з балансу ПАТ "Козелецький льонозавод» через: непридатність для подальшого використання (фізично зношене); моральне старіння; пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може бути реалізоване), списання здійснювати на підставі Акту списання основних засобів;  в разі необхідності реалізації основних засобів, що обліковуються на балансі ПАТ «Козелецький льонозавод», з метою поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності Товариства, реалізацію здійснювати відповідно норм чинного законодавства України та Статуту Товариства на підставі договорів/значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, але не пізніше ніж до 15 квітня 2018 року (включно).
  3. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Проект рішення: Здача в оренду основних засобів (в тому числі приміщень), що належать Товариству.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я директора Товариства Колесника Михайла Івановича  надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Соборності (Комсомольська),  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, приймальня директора), у робочі дні, робочий час з 11:00 до 13:00, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Колесник М.І. Телефон для довідок: 04646 4 21 21.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00306331.smida.gov.ua/.

 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік  (тис. грн)*.

найменування показника

період

звітний

попередній

усього активів

566.9

792.5

основні засоби

566.9

792.5

довгострокові фінансові інвестиції

-

-

запаси

2.7

2.7

сумарна дебіторська заборгованість

93.5

21.9

грошові кошти та їх еквіваленти

4.8

0.5

нерозподілений прибуток

(2356.6)

(2346.8)

статутний капітал

989.7

989.7

довгострокові зобов'язання

216.1

431.6

поточні зобов'язання

451.8

376.2

чистий прибуток (збиток)

(9.8)

(423.5)

середньорічна кількість акцій (шт.)

395892

395892

кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 07 березня 2017 року, №45,  Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

 (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади

_________ 
(підпис)

Колесник М.І.

(ініціали та прізвище керівника)

Директор

М.П.

14 березня 2017 року 
(дата)

 

__________ 
* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

{Додаток 46 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Колесник Михайло Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2017
(дата)