Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018
Дата публікації 21.03.2018 14:37:30
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Козелецький льонозавод"
Юридична адреса* 17000 Чернігівська область смт Козелець, вул.Комсомольська, 121-а
Керівник* Колесник Михайло Іванович - Директор. Тел: 0671970046
E-mail* iryna@romex.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1.

Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ - 00306331), надалі- «Товариство», «ПАТ», місцезнаходження Товариства: 17000, Україна, Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Соборності, 121 А.

-1.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

23 квітня 2018 року, 12 годин 00 хвилин, Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності,  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1).

2.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

 

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності,  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1)., 23 квітня 2018 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 11 годин 00 хвилин - 11 годин 45 хвилин.  Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

3.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год.  17 квітня 2018 року.

4.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного

№ з/п

Питання порядку денного

Проект рішення з питання порядку денного

1.

Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Лупол Майя Вікторівна –  голова Лічильної комісії; Стеба Світлана Леонідівна – член Лічильної комісії загальних зборів Товариства. Припинити повноваження голови та  члена Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2.

Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.

Обрати Колесника Михайла Івановича – головуючим загальних зборів, Лєшкову Наталію Леонідівну - секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

3.

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:  доповіді – до 10 хвилин;  виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

4.

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.  

 

Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами  Лічильної комісії.

5.

 Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Директора Товариства за 2017 рік прийняти до уваги та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: покращення технічного стану приміщень для подальшої здачі в оренду.

6.

Розгляд звіту Наглядової ради  Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до уваги та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: покращення технічного стану приміщень для подальшої здачі в оренду.

7.

Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік.

8.

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду. Затвердити аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" за 2017 рік.

9.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора Товариства.

За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, звіт Директора Товариства за 2017 рік, звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

10.

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

11.

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прибуток Товариства за результатами діяльності в 2017 році  у розмірі 2,2 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства попередніх років, дивіденди не нараховувати.

12.

Про зміну типу ПАТ  "Козелецький льонозавод" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування: повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД", скорочене - ПрАТ  "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД"  у зв’язку зі змінами в законодавстві, що відбулися відповідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-УІІІ від 16.11.2017 р.

13.

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; затвердити нову редакцію Статуту Товариства; уповноважити на підписання Статуту Товариства в новій редакції КОЛЕСНИКА МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА.

14.

Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення зміни  відомостей до ЄДР.

Визначити уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов"язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів  Товариства, КОЛЕСНИКА МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА.

15.

Затвердження внутрішніх положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" у новій редакції.

Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬНОЗАВОД", Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД", Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬНОЗАВОД"", Положення "Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД".

16.

Про  припинення  повноважень Ревізора Товариства.

Припинити повноваження Ревізора Товариства Власенка В. С.

17.

Про обрання членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД".

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" ревізійну комісію не обирати.

18.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Донченко Ірини Миколаївни, Лєшкової Наталії Леонідівни.

19.

Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Затвердити склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" в кількості - 2 (дві) особи.

20.

Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД".

Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки обрані: __________. (Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради вносяться акціонерами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.)

21.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.  Затвердити, що порядок та розмір їх винагороди встановлюється Положенням "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД". Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" Директора ПрАТ  "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД".

22.

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Здача в оренду основних засобів (в тому числі приміщень), що належать Товариству.

 

 

5.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

 

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Директора Колесника Михайла Івановича, надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Соборності,  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, приймальня Директора), у робочі дні, з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Колесник Михайло Іванович. Телефон для довідок: 0464642121 ; 0671970046.

-1.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного^                                                                                                        

http://00306331.smida.gov.ua     .   

 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради  Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом  Товариства та/або положенням про загальні збори Твариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів  Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Ттовариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

Звітний  2017 р.

Попередній  2016 р.

Усього активів

366,4

566,9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

366,4

566,9

Запаси

2,7

2,7

Сумарна дебіторська заборгованість

71,5

93,5

Гроші та їх еквіваленти

28,5

4,8

Нерозподілений прибуток (збиток)

(2354,4)

(2356,6)

Власний капітал

989,7

989,7

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

989,7

989,7

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

210,7

216,1

Поточні зобов’язання і забезпечення

283,3

451,8

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2,2

(9,8)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

395892

395892

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,000006

(0,00002)

 

*Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

7.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

(дата, номер та найменування офіційного 
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Колесник Михайло Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2018
(дата)