Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       КОЛЕСНИК МИХАЙЛО IВАНОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 17000 Чернiгiвська обл., Козелецький район, селище мiського типу Козелець вулиця Соборностi, 121-А
4. Код за ЄДРПОУ 00306331
5. Міжміський код та телефон, факс 0464642121 д/н
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 76 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 20.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://smida.gov.ua/db/participant/00306331 в мережі Інтернет 20.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2018 набуто повноважень Директор Колесник Михайло Iванович
0.074
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (Протокол № 18/04/2018 вiд 18 квiтня 2018 року) строк повноважень директора Товариства Колесника Михайла Iвановича подовжено на 3 (три) роки з 15.04.2018 року до 15.04.2021 року. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: iншi посади вiдсутнi. Частка в статутному капiталi Емiтента 0.074 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.