Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       КОЛЕСНИК МИХАЙЛО IВАНОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 17000 Чернiгiвська обл., Козелецький район, селище мiського типу Козелець вулиця Соборностi, 121-А
4. Код за ЄДРПОУ 00306331
5. Міжміський код та телефон, факс 0464642121 д/н
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 80 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://smida.gov.ua/db/participant/00306331 в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Лєшкова Наталiя Леонiдiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (ПРОТОКОЛ № 23042018 вiд 23.04.2018 року.) Посадова особа, Лєшкова Наталiя Леонiдiвна, яка займала посаду члена Наглядової Ради з 15.04.2015 року до 23.04.2018 року (3 роки), припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

23.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Донченко Iрина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (ПРОТОКОЛ № 23042018 вiд 23.04.2018 року.) Посадова особа, Донченко Iрина Миколаївна, яка займала посаду члена Наглядової Ради з 15.04.2015 року до 23.04.2018 року (3 роки), припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

23.04.2018 обрано член Наглядової ради Донченко Iрина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (ПРОТОКОЛ № 23042018 вiд 23.04.2018 року.) На посаду члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" на 3 роки, обрана Донченко Iрина Миколаївна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ». Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є акцiонером. Не є незалежним директором. Є представником акцiонера: Iнформацiї про акцiонера: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 23725243. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє Акцiонер в статутному капiталi Товариства 59.775%.

23.04.2018 обрано член Наглядової ради Лєшкова Наталiя Леонiдiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (ПРОТОКОЛ № 23042018 вiд 23.04.2018 року.) На посаду члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" на 3 роки, обрана Лєшкова Наталiя Леонiдiвна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: начальник вiддiлу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ». Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є акцiонером. Не є незалежним директором. Є представником акцiонера: Iнформацiї про акцiонера: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 23725243. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє Акцiонер в статутному капiталi Товариства 59.775%.