Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       КОЛЕСНИК МИХАЙЛО IВАНОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 17000 Чернiгiвська обл., Козелецький район, селище мiського типу Козелець вулиця Соборностi, 121-А
4. Код за ЄДРПОУ 00306331
5. Міжміський код та телефон, факс 0464642121 д/н
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 89 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 11.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://smida.gov.ua/db/participant/00306331 в мережі Інтернет 11.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 08.05.2018 ПУБЛIЧНЕАКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД"
Зміст інформації:
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 08.05.2018 року. Дата прийняття рiшення: 23.04.2018 року. Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД".