Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       КОЛЕСНИК МИХАЙЛО IВАНОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.03.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 17000 Чернiгiвська обл., Козелецький район, селище мiського типу Козелець вулиця Соборностi, 121-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00306331
5. Міжміський код та телефон, факс 0464642121 д/н
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://smida.gov.ua/db/participant/00306331 в мережі Інтернет 05.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 07.03.2019 Стеба Свiтлана Леонiдiвна д/в 0 6.225687
Зміст інформації:
На пiдставi iнформацiї, отриманої вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв ПрАТ «Козелецький льонозавод» надає вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства.
Дата отримання iнформацiї: 04 березня 2019 року.
Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи оби якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Стеба Свiтлана Леонiдiвна. Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: вiдстнiй. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): до набуття – 0%; пiсля набуття - 6.225687%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдсутнi.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): данi вiдсутнi.
2 04.03.2019 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" 23725243 59.775039 22.691441
Зміст інформації:
На пiдставi iнформацiї, отриманої вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв ПрАТ «Козелецький льонозавод» надає вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства.

Дата отримання iнформацiї: 04 березня 2019 року. Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи оби якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ". Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: 23725243. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): до набуття – 59.775039%; пiсля набуття - 22.691441%.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): данi вiдсутнi.
3 04.03.2019 Лєшкова Наталiя Леонiдiвна д/в 0 30.85791
Зміст інформації:
На пiдставi iнформацiї, отриманої вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв ПрАТ «Козелецький льонозавод» надає вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Дата отримання iнформацiї: 04 березня 2019 року. Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи оби якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Лєшкова Наталiя Леонiдiвна. Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: вiдсутнiй. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): до набуття – 0%; пiсля набуття - 30.857910%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): данi вiдсутнi.