Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       Колесник Михайло Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 17000 Україна, Чернiгiвська область, смт. Козелець вул. Комсомольська, 121 А
4. Код за ЄДРПОУ 00306331
5. Міжміський код та телефон, факс 04646-4-21-21 04646-4-21-21
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 73 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового р 17.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://smida.gov.ua/db/participant/00306331 в мережі Інтернет 16.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
припинено повноваження голова наглядової ради Буiнов Павло Петрович
11.255
Зміст інформації:
У зв’язку з закiнченням строкiв повноваження, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» вiд 15 квiтня 2015 року припинено повноваження:
-голови наглядової ради: Буiнов Павло Петрович, не надав згоди на розкриття паспортних даних, перебував на данiй посадi 11 ( одинадцять) рокiв, та володiє 445582 ( чотириста сорок п»ять тисяч п»ятсот вiсiмдесят двi ) штуки простих iменних акцiй, що становить 11,255 % вiд статутного капiталу товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
припинено повноваження директор Колесник Михайло Iванович
0.074
Зміст інформації:
У зв’язку з закiнченням строкiв повноваження, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» вiд 15 квiтня 2015 року припинено повноваження:
-директора: Колесник Михайло Iванович, не надав згоди на розкриття паспортних даних, перебував на данiй посадi 13 (тринадцять) рокiв, та володiє 2920 ( двi тисячи дев»ятсот двадцять) штук простих iменних акцiй, що становить 0,074 % вiд статутного капiталу товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
припинено повноваження член наглядової ради Козлов Андрiй Олександрович
11.255
Зміст інформації:
У зв’язку з закiнченням строкiв повноваження, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» вiд 15 квiтня 2015 року припинено повноваження:
-члена наглядової ради: Козлов Андрiй Олександрович, не надав згоди на розкриття паспортних даних, перебував на данiй посадi 10 ( десять ) рокiв, та володiє 445582 (чотириста сорок п»ять тисяч п»ятсот вiсiмдесят двi ) штуки простих iменних акцiй, що становить 11,255 % вiд статутного капiталу товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
припинено повноваження ревiзор Власенко Володимир Савелiйович
0.051
Зміст інформації:
У зв’язку з закiнченням строкiв повноваження, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» вiд 15 квiтня 2015 року припинено повноваження:
-ревiзора Власенко Володимир Савелiйович, не надав згоди на розкриття паспортних даних, перебував на данiй посадi 9 ( дев»ять ) рокiв, та володiє 2000 ( двi тисячи ) штук простих iменних акцiй, що становить 0,051 % вiд статутного капiталу товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
обрано директор Колесник Михайло Iванович
0.074
Зміст інформації:
Згiдно чинного законодавства на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» вiд 15 квiтня 2015 року обрано:
На посаду директора: Колесник Михайло Iванович, не надав згоди на розкриття паспортних даних, обрано на строк 3 роки.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: директор ПАТ «Козелецький льонозавод»; володiє 2920 ( двi тисячи дев»ятсот двадцять) штук простих iменних акцiй, що становить 0,074 % вiд статутного капiталу товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
обрано член наглядової ради Донченко Iрина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Згiдно чинного законодавства на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» вiд 15 квiтня 2015 року обрано:
На посаду члена наглядової ради: Донченко Iрина Миколаївна, не надала згоди на розкриття паспортних даних, обрана на строк 3 роки, до 15.04.2018 р. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: генеральний директор ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест»; володiє 0 (нуль) штук простих iменних акцiй, що становить 0 % вiд статутного капiталу товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
обрано член наглядової ради Лєшкова Наталiя Леонiдiвна
0
Зміст інформації:
Згiдно чинного законодавства на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» вiд 15 квiтня 2015 року обрано
На посаду члена наглядової ради: Лєшкова Наталiя Леонiдiвна, не надала згоди на розкриття паспортних даних, обрана на строк 3 роки, до 15.04.2018 р. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: начальник вiддiлу ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест»; володiє 0 (нуль) штук простих iменних акцiй, що становить 0 % вiд статутного капiталу товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


обрано ревiзор Власенко Володимир Савелiйович
0.051
Зміст інформації:
Згiдно чинного законодавства на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» вiд 15 квiтня 2015 року обрано:
На посаду ревiзора : Власенко Володимир Савелiйович, не надав згоди на розкриття паспортних даних, обрано на строк 3 роки.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: пенсiонер; володiє 2000 ( двi тисячи ) штук простих iменних акцiй, що становить 0,051 % вiд статутного капiталу товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.